הודעה משפטית

הודעה משפטית

מפרסם - קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ

רחוב האלה 5, איזור תעשייה מגדל תפן, 24959, ישראל

ת.ד. 74, 24959 ישראל

טל:      04-9873940

פקס:    04-9873943

ורסיה נוכחית 1.3

 

הודעה משפטית

 

תנאי שימוש, הסתייגויות, והגבלת אחריות

 

תוכן ההצעות והאתר

קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה"), אינה יכולה להבטיח את חוקיותו, שלמותו או איכותו של המידע באתר זה.

החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בקשר עם תלונות נגד החברה בדבר נזקים לרכוש וקניין רוחני הנובעים או הקשורים בשימוש במידע חלקי או לא נכון, לרבות באתר זה.

כל הצעה או מלל אחר הנחזה להיות הצעה לא יחייבו את החברות ויהיו טעונות אישור החברה על מנת ליתן להן תוקף.

חברת קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ, שומרת על זכותה לתקן, לשנות או למחוק את התוכן באתר זה או חלק ממנו, באופן זמני או לצמיתות, או להפסיק את הפרסום שלה באופן זמני או קבוע ללא הודעה מראש.

 

הפניות וקישורים

החברה שוללת ודוחה כל אישור או מעורבות לתוכן המצוי באתרים שקישור אליהם מצוי באתר זה.  הודעה משפטית זו חלה על כל הקישורים המסופקים באתר זה.

בכל הנוגע לכתובות או להפניות המסופקות במישרין או בעקיפין באתר זה ואשר אינן מפנות לתוכן המצוי באתר זה, תחול האחריות על ספקי התוכן עצמם שיהיו אחראים באופן בלעדי לכל תוכן ובמיוחד לכל נזק הנובע משימוש או אי שימוש במידע שסופק על ידם

 

זכויות יוצרים וחוקי מסחר

קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ, עושה כל מאמץ לשמור על זכויות היוצרים של כל האילוסטרציות, קטעי קול, קטעי וידאו, תמונות וטקסטים בכל פרסומיה, ולעשות שימוש באילוסטרציות, קטעי קול, קטעי וידאו, תמונות וטקסטים שנוצרו על ידה או לחלופין בלעשות שימוש באילוסטרציות, קטעי קול, קטעי וידאו, תמונות וטקסטים שהינם  נחלת הכלל.

כל שמות המותג והסימנים המסחריים המוזכרים באתר שלנו לרבות זכויות יוצרים של צד שלישי, כפופים לתקנות סימני המסחר הרלוונטיות ולדיני בעלות החלים על הבעלים הרשום שלהם. אין להסיק מהעובדה שסימן מסחר כלשהו מוצג באתר זה, כי הוא אינו בבעלותו של צד שלישי.

Windows, Windows XP Windows95 / 98, Windows 2000, Windows NT, Word, Excel, Access, DOS, Outlook, Office ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation, Redmond, Washington. סימני מסחר אחרים הינם גם כן בבעלותם של בעליהם החוקיים.

החברה מבקשת מבעלי סימן מסחר המוצג באתר ולא הוזכר ליצור עמנו קשר מידי בפקס או בדואר אלקטרוני, כדי שנוכל לבצע את התיקונים הנדרשים. החברה לא תוכל, ולא תישא באחריות לגבי סימני מסחר שאין אינדיקציה שהינם סימני מסחר ושלגבי עובדת היותו סימן מסחר לא התקבלה הודעה בכתב

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על חומרים אשר נוצרו ע"י חברת קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ או עובדיה ופורסמו באתר החברה שייכים באופן בלעדי לחברה. כל שכפול או שימוש אחר באיורים, קטעי קול, קטעי וידאו, תמונות ו/או טקסטים, בצורה אלקטרונית או פיזית, אסורה ללא אישור בכתב ומראש מאת מחברם

 

סודיות

בכל מקום בו ניתן להזין מידע אישי או עסקי באתר האינטרנט של קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ (כתובות דואר אלקטרוני, שמות, כתובות), מידע זה מסופק על בסיס התנדבותי ע"י המשתמש. השירותים הניתנים באתר זה – ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית, ניתנים לשימוש ללא מסירת מידע כאמור

 

השפעה משפטית על כתב ויתור זה

הודעה משפטית זו היא חלק מהאתר של קומטל בי.אם.קיי טכנולוגיות בע"מ. היה וחלק ממנה או כל נוסח הכלול בה, לא יהיו בהתאם להוראות חוק תקפות, באופן מלא או חלקי, לא יהיה בכך כדי השפיע על תוקפה של יתר חלקי ההודעה המשפטית או כדי לבטל חלקים ממנה.